BSCKI. Hứa Văn Tửng

Trưởng Khoa Nội Trú

BSCKI. Hứa Văn Tửng

Khoa: KHOA KHÁM BỆNH

Lịch khám thường xuyên:

GIỚI THIỆU: