PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

I. GIỚI THIỆU:

Phòng Tài Chính Kế Toán Bệnh viện Da Liễu thành phố Cần Thơ, là phòng  quản lý tài chính của bệnh viện và phục vụ bệnh nhân.

Nhân sự của Phòng là  09 cán bộ, bao gồm:

- Kế toán trưởng: Thạc sĩ Lê Ngọc Phương Mai

- Cử nhân kinh tế: 05.

- Trung cấp kế toán: 04.

II. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ:

- Căn cú vào chế độ, chính sách hiện hành và kế hoạch công tác của bệnh viện, lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi của bệnh viện và  tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt.

- Theo định hướng hạch toán kinh tế trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo quy định.

- Theo kế hoạch ngân sách và các nguồn thu khác, tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của bệnh viện.

- Tổ chức công tác kế toán trong bệnh viện theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản, hành chính sự nghiệp chính xác, kịp thời. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu chi của bệnh viện.

- Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản.

- Tổ chức bảo quản lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán đúng theo quy định.

- Tổng hợp tình hình, số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động của bệnh viện.

III. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN:

       Phòng Tài Chính Kế Toán quyết tâm thực hiện nâng cao nghiệp vụ chuyên môn:

        - Phục vụ bệnh nhân với phương châm: “Vui lòng bệnh nhận đến, vừa lòng bệnh nhân đi”.

 

- Tham mưu định hướng phát triển về mặt tài chính của bệnh viện với Ban giám đốc. Phối hợp với các Khoa, Phòng khác để đưa Bệnh Viện Da Liễu Thành Phố Cần Thơ phát triển không những là bệnh viện chuyên khoa Da - Liễu hàng đầu của thành phố Cần Thơ mà còn là bệnh viện chuyên khoa hàng đầu của Đồng Bằng Sông Cửu Long.