PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

I. GIỚI THIỆU:

Phòng Tổ Chức Cán Bộ - Hành Chính Quản Trị của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ hoạt động nhân sự của bệnh viện. Phòng tham mưu cho Giám đốc trong công tác quản lý nhân sự Bệnh viện và công tác hành chính quản trị trong Bệnh viện.

II. TÌNH HÌNH NHÂN SỰ:

* Phó trưởng phòng: CNKT Trần Thanh Hùng, DS Phan Hồ Ngọc Duyên

* Tổng số viên chức: 13 viên chức (sau đại học: 01, đại học: 05, nhân viên kỹ thuật: 01, kỹ sư: 01, văn thư: 01, lái xe cơ quan: 01, bảo vệ cơ quan: 04).

II. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ:

1.CHỨC NĂNG:

Phòng tổ chức cán bộ -  hành chính quản trị là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ và toàn bộ công tác hành chính quản trị trong Bệnh viện.

2. NHIỆM VỤ:

a. Nhiệm Vụ Tổ Chức Cán Bộ:

- Căn cứ vào nhiệm vụ chung của bệnh viện, lập kế hoạch tổ chức bộ máy để trình Giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện.

- Cùng các khoa, phòng chức năng nghiên cứu việc quản lý, sắp xếp bố trí nhân lực phù hợp với yêu cầu tổ chức bảo đảm chất lượng công tác, trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Tổng hợp đề xuất của các khoa, phòng và cải tiến lề lối làm việc nhằm nâng cao hiệu quả công tác, thực hiện quy chế quan hệ công tác trong bệnh viện, trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Quy hoạch cán bộ và kế hoạch đào tạo cán bộ.

- Đánh giá xếp loại công chức, đề bạt bổ nhiệm cán bộ.

- Quản lý hệ thống lưu trữ hồ sơ CCVC trong bệnh viện. Thống kê báo cáo theo đúng yêu cầu và thời gian quy định.

- Thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước để giải quyết các quyền lợi về vật chất, tinh thần cho công chức viên chức.

- Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

- Tham mưu xây dựng và giám sát thực hiện Quy chế dân chủ và Quy chế làm việc bệnh viện.

- Cùng với các đoàn thể quần chúng tổ chức chỉ đạo phong trào thi đua trong bệnh viện. Phối hợp tổ chức học tập chính trị, văn hóa.

- Theo dõi và trình Giám đốc ký thực hiện làm thêm giờ, chấm công của CCVC hàng tháng.

- Theo dõi và ký tổng hợp phép, nghỉ không hưởng lương của CCVC hàng tháng.

- Theo dõi và trình ký phép công tác, du lịch nước ngoài của CCVC.

- Theo dõi, phụ trách Y tế tư nhân, Bệnh viện Dã chiến.

- Tổ chức việc học tập và nâng cao Y đức, Quy tắc ứng xử, Quy định về chế độ giao tiếp trong các cơ sở khám chữa bệnh cho CCVC.

- Phối hợp các khoa, phòng tổ chức sinh hoạt nội quy bệnh viện, nội quy khoa phòng cho người bệnh. Phổ biến chính sách pháp luật, kiểm tra việc thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với người bệnh.

- Công tác an toàn về An ninh trật tự Bệnh viện.

- Công tác Thương binh Liệt sĩ.

- Thực hiện công tác khác khi được phân công.

b. Nhiệm Vụ Về Công Tác Hành Chính Quản Trị:

- Căn cứ kế hoạch công tác của Bệnh viện, lập kế hoạch công tác của phòng để trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Lập kế hoạch cung ứng vật tư, trang thiết bị thông dụng cho các khoa, phòng trong bệnh viện theo kế hoạch đã được duyệt, đảm bảo đầy đủ, đúng chủng loại, đúng quy định về quản lý tài chính.

- Tổ chức tốt công tác quản lý có hệ thống các công văn đi và đến của bệnh viện, hệ thống bảo quản lưu trữ hồ sơ theo quy định. Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của bệnh viện.

- Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ các buổi hội nghị toàn bệnh viện.

- Tham gia kiểm tra chế độ bảo quản, sử dụng, vận hành các máy, thiết bị thông tin, phần mềm quản lý của các khoa, phòng trong bệnh viện.

- Quản lý nhà cửa, kho, vật tư thiết bị và tài sản khác của bệnh viện.

- Quản lý các phương tiện vận tải của bệnh viện. Điều động xe ô tô đi công tác và cấp cứu theo quy định.

- Tổ chức, thực hiện sửa chữa nhà cửa, duy tu, bảo dưỡng các máy thông dụng theo kế hoạch.

- Đảm bảo cung ứng điện và cung cấp đầy đủ nước sạch.

- Đảm bảo vệ sinh ngoại cảnh sạch, đẹp (vườn hoa, cây cảnh), hệ thống cống rãnh thông thoát trong bệnh viện. Định kỳ tổ chức kiểm tra vệ sinh chung trong bệnh viện.

- Đảm bảo công tác an toàn về an ninh trật tự. Tham gia kiểm tra công tác bảo hộ lao động trong bệnh viện.

- Định kỳ tổng kết công tác cung cấp, mua sắm vật liệu, vật tư trang thiết bị thông dụng thuộc phạm vi phòng quản lý, báo cáo Giám đốc bệnh viện.

- Nghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao vật tư thông dụng để trình Giám đốc bệnh viện duyệt và tổ chức thực hiện. Kiểm tra đôn đốc việc sử dụng hợp lý, có hiệu quả; chống lãng phí, tham ô.

- Định kỳ báo cáo Giám đốc về nhận xét việc sử dụng hợp lý vật tư tiêu hao ở các khoa, phòng trong bệnh viện để Giám đốc xem xét quyết định việc khen thưởng, kỷ luật.

- Triển khai thực hiện kế hoạch phòng chống cháy nổ trong bệnh viện.

- Giải quyết công tác đột xuất khác khi Giám đốc bệnh viện yêu cầu.

 

- Phối hợp với các phòng chức năng và khoa phòng có liên quan thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao.