BSCKI. Lê Thị Bích Liên

Trưởng Khoa Nội

BSCKI. Lê Thị Bích Liên

Khoa: KHOA NỘI TRÚ

Lịch khám thường xuyên:

GIỚI THIỆU: