BSCKI. Lê Bá Rạng

Trưởng khoa khám bệnh

BSCKI. Lê Bá Rạng

Khoa: KHOA KHÁM BỆNH

Lịch khám thường xuyên:

GIỚI THIỆU: