BSCKI. Hứa Văn Tửng

Phó phòng chỉ đạo tuyến

BSCKI. Hứa Văn Tửng

Khoa: KHOA KHÁM BỆNH

Lịch khám thường xuyên:

GIỚI THIỆU: