BSCKI. Kim Ac PiNich

Phó trưởng khoa Nội trú

BSCKI. Kim Ac PiNich

Khoa: KHOA NỘI TRÚ

Lịch khám thường xuyên:

GIỚI THIỆU: