BSCKI. Nguyễn Trung Hậu

Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp

BSCKI. Nguyễn Trung Hậu

Khoa: PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

Lịch khám thường xuyên:

GIỚI THIỆU: