Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua hoá chất sinh phẩm sử dụng tại khoa Xét nghiệm phục vụ công tác chuyên môn tại bệnh viện

05/12/2022